8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Tebrikler! 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Böylece Sanayi İnkılabı doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine gücü aldı. Makineler sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelerde pazarladılar. Böylece Sömürgecilik doğdu ve kısa sürede gelişti. Sömürge yarışında başı çeken  İngiltere “üzerinde güneş batmayan” geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. İngiltere’yi diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı ham madde ve pazar rekabetini de artırdı. Artan bu rekabet de I. Dünya Savaşı’na zemin hazırladı.

Buna göre

 1. Sanayi inkılabı ile üretim ve ulaşım da yenilikler başlamıştır
 2. Sömürgecilik faaliyeti devletlerarası ekonomik işbirliğini artırmıştır.
 3. Ekonomik ve siyasi rekabet ileride savaşa yol açmıştır.
 4. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi, sanayi inkılabından sonra düzelmiştir.

Metinde geçen bilgilere göre hangi şıktaki yargı veya yargılara ulaşamayız?

A
I - II
B
I- III
C
II – IV
D
I- IV
Soru 2

İtilaf Devletleri işgallere hukuki dayanak olması için Mondros Ateşkesi'ne hangi maddeyi koymuşlardır?

A
Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Cephanelere el konulacak.
B
Toros tünelleri İtilaflarca işgal olunacaktır.
C
Osmanlı ticaret gemileri İtilaf devletleri hizmetine girecektir.
D
İtilaflar güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa stratejik yerleri işgal edebileceklerdir.
Soru 3

Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.

Hangi kişilik özelliği ön plana çıkmıştır?

A
Çok yönlülük
B
İdealistlik
C
İleri görüşlülük
D
İnkılapçılık
Soru 4

Manastır Askeri İdadisi'nde okuduğu yıllarda vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, eserlerinde Türkçülüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul ve tarih bilincinin oluşmasına rol oynayan tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, bu dönemde okuduğu Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler onun fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuşlardır.

Paragrafta adı geçen kişiler Mustafa Kemal'de hangi fikir veya ilkenin düşünce dünyasında yerleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?

A
Batıcılık
B
Akılcılık ve bilim
C
Milliyetçilik
D
Osmanlıcılık
Soru 5

1.Dünya Savaşında Almanya'nın, Osmanlı’yı yanına almak istemesinin dini sebebi aşağıdaki gelişmelerden hangisine yöneliktir?

A
Osmanlının askeri üstünlüğünden yararlanmak
B
Osmanlı ekonomisinin gelişmesine destek olmak
C
Osmanlı halifesinin cihad ilanından yararlanmak
D
Yeni cepheler açılmasını sağlamak
Soru 6

27 Mayıs 1915 tarihinde çıkartılan tehcir kanunu ile Ermeniler yine bir Osmanlı toprağı olan Suriye ye göç ettirildi.

Osmanlı Devleti'nin böyle bir kanun çıkarmasının sebebi nedir?

A
Büyük devletlerin kışkırtmasıyla artan Ermeni isyanlarının önlemez boyutlara ulaşması
B
Ermenilerin ellerindeki mallara el koymak
C
İngilizler’e karşı Suriye cephesinde Ermenilerin desteğini sağlamak
D
Suriye’nin tarımsal gelirlerini artırmak
Soru 7

Kemal’ in okul yıllarını anlatan Asım GÜNDÜZ: “M. Kemal milletleri uyandıracak fikir adamları, devlet adamlarıdır." derdi, ayrıca yabancı dile büyük hevesi vardı. Özellikle Fransızca öğrenir, bu dille yazılmış gazete ve dergileri takip ederdi”

Parçaya göre M Kemal in yabancı basını takip etmesinin ve yabancı dil öğrenmesinin temel sebebi nedir?

A
Dünya savaşında Fransa ile savaşmamız
B
Türk dilini önemsiz görmesi
C
Öğrenimini Fransa'da devan ettirmek için
D
Batı dünyasını ve dünya siyasetini yakından takip etmek
Soru 8

Suriye de ilk askeri görevine başlayan M .Kemal, gizlice Selanik’e geçerek vatan ve hürriyet adlı cemiyetin Selanik şubesini açar buradaki açılış töreninde konuşan M. Kemal: “Arkadaşlar bu talihsiz memlekete önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek görevimizdir. Bunu yapmanın tek koşulu, teşkilatlı çalışmaktır. Milleti hakim kılmak için sizi göreve çağırıyorum."

Atatürk'ün sözlerinde öne çıkan ana fikir nedir?

A
Millet iradesini hâkim kılmanın yolu ekip çalışmasıdır 
B
Başarılı olmak için beni lider seçin
C
Padişahımızın emirlerinin dışına çıkmamalıyız 
D
Padişahı tahtan indirip cumhuriyeti ilan etmeliyiz
Soru 9

Azınlıkları devlete bağlamak ve onların bağımsızlık isteklerini yatıştırmak amacıyla yürütülen politikalar, bütün ülke halkını eşit vatandaş sayan anayasanın ilanı ile sonuçlandı.

1876’da ilan edilen ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat fermanı
B
Islahat fermanı
C
Kanuni Esasi
D
Senedi ittifak
Soru 10

1909 yılının nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. …………………………… diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar, Selanik’te, Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Parçada boş bırakılan yere hangi bilgi gelmelidir.

A
Pikardi manevraları
B
Trablusgarb savaşı 
C
Kafkas cephesi 
D
31 Mart olayı
Soru 11

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Selanik şehrinin doğrudan iktisadi yönü ile ilgilidir?

A
Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitapların şehirde bulunması
B
Rum, Bulgar, Türk gibi farklı farklı etnik unsurların şehirde yaşaması
C
Önemli bir liman şehri olması ve demiryolu ağının Avrupa’ya açılması
D
Dini ve modern okulların bir arada bulunması
Soru 12

Selanik; içerisinde pek çok farklı millet ve inançtan olan insanların, mutlu bir biçimde yaşadığı, bir Osmanlı kentiydi. Burada yaşayan insanlar birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ve farklılıklara hoşgörü ve saygıyla yaklaşıyorlardı. Ancak bu saygı ortamı, Fransız İhtilali sonrası, özellikle çok uluslu devletleri etkileyen bir düşünce ile bozulmaya başladı.

Paragrafta bilgileri verilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıcılık
B
Sömürgecilik
C
Eşitlik
D
Milliyetçilik
Soru 13
 1. Manastır Askeri İdadisi
 2. Şemsi Efendi İlkokulu
 3. Harp Okulu
 4. Selanik Askeri Rüştiyesi

Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar verilmiştir. Bu okulların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
II-I-IV-III
B
II-IV-I-III
C
IV-II-I-III
D
I-II-IV-III
13 numaralı soru için açıklama 
 • Mahalle Mektebi’ni Selanik’te okumuştur. (İlkokul çağında)
 • Şemsi Efendi Okulu’nu Selanik’te okumuştur. (İlkokul çağında)
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Selanik)
 • Selanik Askeri Rütştiyesi : 1893-1895 ( Selanik)
 • Manastır Askeri İdadisi:11895-1899 (Manastır şehri / Makedonya)
 • Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 (istanbul)
 • Harp Akademisi: 1902-11 Ocak 1905 (istanbul)
Soru 14

1. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Almanya, bir yandan İngiltere’nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsas-Loren bölgesini Fransa’dan aldı.

 Metinde anlatılan bilgiler hangi gelişmenin devletler üzerindeki etkisidir.

A
Sanayi inkılabı
B
Fransız ihtilali
C
Trablusgarp savaşı
D
Duyunu Umumiyenin kurulması
Soru 15

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölge Rusya’nın da yayılma sahasıydı. Rusya “……………..” politikasıyla Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden kopararak kendi hâkimiyeti altına almaya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inmeye çalışıyordu

Parçada anlatılan, Rusların sıcak denizlere inme amacı da taşıyan politikasının adı nedir?

A
pantürkizim
B
panislavizm
C
sömürgecilik
D
manda ve himayecilik
Soru 16
 • İtilaf devletleri İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almayı
 • Karadeniz’e geçip müttefikleri Rusya’ya yardım göndermeyi planlıyorlardı

1. Dünya Savaşı'ndaki hangi cephenin nedenleri açıklanmıştır?

A
Kanal cephesi
B
Irak cephesi
C
Hicaz Yemen cephesi
D
Çanakkale cephesi
Soru 17

Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.

 Trablusgarp savaşı sürecini ve sonunda yapılan Uşi Anlaşması'nın sonucunu hangi yargı daha iyi açıklar?

A
Askeri bir başarı, diplomatik ve siyasi bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
B
Afrika'daki ayrılıkçı isyanlar toprak kaybına yol açmıştır.
C
Trablusgarp halkı sarsılan Osmanlı yerine, İtalya'yı tercih etmiştir.
D
Ordu içindeki siyasi tartışmalar savaşı cephede kaybettirmiştir.
Soru 18

Osmanlı topraklarında dinî ağırlıklı eğitim veren medreseler daha yaygındı. Ayrıca çağdaş metotlarla eğitim veren okullar da faaliyet göstermekteydi. Diğer yandan azınlıkların kendi kültürlerini yaşatmak için kurdukları azınlık okullarının yanında yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’nden elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde açtıkları okullar da eğitim ve öğretim vermekteydi. 

Parçada Osmanlı’nın son yıllarında eğitim sistemi ile ilgili olarak dikkat çekilmek istenen husus hangisidir?

A
En iyi okullar medreselerdi.
B
Bütün okullar ayni müfredatı uygulamaktadır.
C
Eğitim öğretim modern usullerle yapılmaktadır.
D
Eğitim öğretimde birlik yoktur.
Soru 19

“Her zaman yapılacak yardımları memnuniyetle karşılarız. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin milletimizin hâkimiyet ve istiklalimiz ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya gizli emelleri olmasın.”

Bu sözleri göz önüne alındığında altı çizili ifadelere göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A
İleri görüşlüdür
B
Bağımsızlığa düşkündür 
C
İnatçı biridir
D
Teşkilatçı bir yapısı vardı
Soru 20

19.yy'da Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu artan sömürgecilik yarışı, devletlerarası ekonomik yarışa ve rekabete dönüştü ayrıca Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, çok uluslu imparatorlukların yıkılma sürecini hızlandırarak, Avrupa'da devletlerarası gruplaşmalara yol açtı.

Parçada geçen ifadelere göre hangi yargıya ulaşabiliriz?

A
Osmanlı Devleti sömürge arayışı içindedir.
B
Ekonomik ve siyasi çıkarlar devletlerarası rekabete yol açmıştır.
C
Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedeni Almanya’ya güvenmektir.
D
İtilaf devletleri savaş öncesi daha avantajlı konumdadırlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası