8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler! 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal öğrenim hayatında merak saldığı araştırmalarını ömür boyu sürdürmüş, birçok düşünürün de eserlerini okumuştur. O, fikir hayatının gelişmesini etkileyen bu düşünürlerden milliyetçiliği ve yenilikçiliği öğrenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyenler arasında yer almaz?

A
Cafer Hakkı
B
Tevfik Fikret
C
Ziya Gökalp
D
Namık Kemal
Soru 2

“Asker ya da subay olmak. Eski Osmanlı İmparatorluğu’nun son devrinde, hele Osmanlı Rumelisi’nin ordu ve askerî merkezlerinde yaşayan Türk çocuklarının büyük aşkıydı; Rumeli’nin şehir ve kasabalarında çocuklar gözlerini sabahları dünyaya, talim boruları, asker mızıkaları yahut da kapılarının önlerinden geçen süvarilerin nal sesleriyle açarlardı.”

Bu bilgilerde Türk çocuklarının askerlik mesleğini seçmesinde hangi faktörün belirleyici olduğu vurgulanmıştır?

A
Ekonomik şartların
B
Tarih sevgisinin
C
Ailelerin tutumunun
D
Yaşanılan çevrenin
Soru 3

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndaki ilk cepheyi Doğu Anadolu sınırını geçen Ruslara karşı açtı. Başkomutan Vekili Enver Paşa, Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Kafkasya üzerinden Orta Asya’ya geçip Türk dünyası ile birleşmek amacıyla karşı taarruza geçti. Ancak onun bu harekâtı, Ermenilerin Ruslarla iş birliği yaparak ordumuzu arkadan vurması, salgın hastalıklar, açlık ve dondurucu soğuk nedeniyle başarıya ulaşamadı. Bu cephedeki mücadeleler bazı doğu illerimizin işgaliyle sonuçlandı.

Bu bilgilerde Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Savaşın yaşandığı bölgeye
B
Osmanlı Devleti’nin amacına
C
Osmanlı mağlubiyetinin nedenlerine
D
İki tarafın yaşadığı kayıplara
Soru 4

Fransız ve Ermenilerin, Mondros Ateşkesinden sonra Çukurova bölgesini işgali üzerine Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Direniş cemiyetlerinin ülke genelinde örgütlendiğini
B
Millî Mücadele Döneminde ilk olarak Kilikyalılar Cemiyetinin kurulduğunu
C
Halkın işgallere karşı duyarsız kalmayacağını
D
İlk askerî mücadelenin Çukurova’da başladığını
Soru 5

Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gereken birliklerin dışında Osmanlı Ordusu derhâl terhis edilecekti.

İtilaf devletlerinin bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A
Manda ve himaye sistemini uygulamayı
B
İşgallere zemin hazırlamayı
C
Osmanlı ülkesinde yaşanabilecek karışıklıkları önlemeyi
D
Türklerle azınlıklar arasında çatışma yaşanmasını engellemeyi
Soru 6

“Bir milletin istiklal hakkını aramasından ve bu yolda gerekiyorsa son damla kanını akıtmasından daha doğal ne olabilir? Şerefsiz ve istiklalsiz, esir bir milletin çocukları olarak yaşamak yerine, efendice ve kahramanca ölmek elbette bize yakışan seçimdir.”

Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’nde söylediği bu sözleri en iyi ifade eden vecizesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B
Ne mutlu Türküm diyene!
C
Ya istiklal, ya ölüm! 
D
Geldikleri gibi giderler.
Soru 7

I. Çerkez Ethem

II. Ahmet Anzavur

III. Sami Karakale

Yukarıdakilerden hangileri düzenli orduya katılmayı reddederek TBMM'ye karşı isyan etmişlerdir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I,II ve III
Soru 8

İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatılmıştır.

Bu bilgilerde Türk milletinin hangi yönü ön plana çıkarılmıştır?

A
Çalışkanlık
B
Misafirperverlik
C
Barışseverlik
D
Dayanışma
Soru 9

Mustafa Kemal, Nutuk’u içinde bulunduğu tarihî olayların doğru biçimde anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazmıştır. O, eserinde olayları anlatmakla yetinmemiş, onların sebeplerini ve sonuçlarını belgelere dayanarak açıklamıştır. Ayrıca kendisine ve inkılaplarına yönelik eleştirilere cevap vermiştir.

Bu durumun Nutuk’a aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir?

A
Türk tarihinin en önemli kaynağı olmasını
B
Yasa hükmünde kabul edilmesini
C
Okullarda ders olarak okutulmasını
D
Birinci elden kaynak olma niteliğini
Soru 10

Atatürk inkılaplarının en önemli hedeflerinden biri de siyasal ve toplumsal alanda laik bir yapı oluşturmaktı.

Aşağıdakilerden hangisi bu konuda atılan adımlardan değildir?

A
Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması 
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması 
D
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 11

“Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkânlarımız oranında dertlerine çare bulucu olmak da hükümetimizin görevlerindendir.'

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir inkılap hareketi değildir?

A
Hıfzıssıhha Müessesesinin açılması
B
Sanatoryum ’un açılması
C
Dispanserlerin kurulması
D
Kız öğretmen okullarının açılması
Soru 12

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi, milletin devlet yönetiminde tek söz sahibi olmasını öngörür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereğidir?

A
Saltanatın kaldırılması
B
Medeni Kanunun kabul edilmesi
C
Türk Tarih Kurumunun açılması
D
Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması
Soru 13

Atatürk, milliyetçilik ilkesinin gereği olarak; Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun açılmasını desteklemiştir.

Buna göre Milliyetçilik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunduğu söylenebilir?

A
Laik devlet düzenine geçilmesine
B
Avrupa ile ilişkilerimizin geliştirilmesine
C
Tam bağımsızlığın sağlanmasına
D
Millî kültürün aydınlatılmasına
Soru 14

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan çalışmalar arasında gösterilemez?

A
Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması
B
Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi
C
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
D
Tüccarve sanayicinin kredi ihtiyacını karşılayacak bankaların açılması
Soru 15

“Değişim, çağdaşlık” kavramlarını ilkelerle özdeşleştirirsek  aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A
İnkılapçılık 
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 16

"Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifadeye kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek lazımdır."

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A
Batı dillerinden Türkçeye kelime transfer edilmesini
B
Türkçenin öz kaynaklarından beslenerek gelişmesini
C
Yazı dili ile konuşma dilinin birbirinden ayrılmasını
D
Dilde sadeleşmeye gidilmesini
Soru 17

Yeni Türk Devleti Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasında İsviçre Medeni Kanunu’nu model almıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

A
Avrupa devletlerinin Türkiye’nin iç işlerine karıştığına
B
İnkılapların Avrupa’nın baskısıyla yapıldığına
C
İnkılap hareketlerinde Avrupa’nın örnek alındığına
D
İsviçre Medeni Hukuku’nun Mecelle’ye uygunluk gösterdiğine
Soru 18

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde arşın, endaze, okka, dirhem gibi değerleri yöreden yöreye değişiklik gösterebilen ölçü birimleri yerine TBMM, 26 Mart 1931’de bir kanunla metre ve kilogramı kabul etti.

TBMM’nin kabul ettiği kanun ile aşağıdakilerden hangisinin önlendiği söylenemez?

A
Alışverişlerde görülen anlaşmazlıkların 
B
Ekonomide yabancı tekelleşmenin
C
Uluslararası ticarette doğabilecek uyumsuzlukların
D
Ülkemizde bölgeler arası farklı uygulamaların
Soru 19

Selanik’in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kâh çocuk sesleri ile Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler... Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları, bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selanik ve Milliyetçilik
B
Selanik ve Milli Mücadele
C
Selanik ve Kültürel Zenginlik
D
Selanik’in Jeopolitik Konumu
Soru 20

Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilk yıllarda yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeni ile Devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

A
Cumhuriyetçilik
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası